Nátěry konstrukcí

profesionální výškové práce v České a Slovenské republice

Nátěry stožárových konstrukcí – jedná se o druh výškové práce, kdy se natírá vrstva požadovaných vlastností, která vzniká nanesením, zaschnutím a vytvrzením jedné, nebo několika vrstev na podklad.

 

Ochranný nátěrový systém (ONS) aplikujeme na nově budovaných ocelových konstrukcích, nebo provádíme opakované nátěry na konstrukcích které jsou dlouhodobě exponované. Celkovou obnovu zhotovujeme po ukončení  původního ONS. Nový nátěr konstrukce se doporučuje provést překročí-li prorezavění stupně 5, což je přibližně 3% plochy.

Jakýkoliv nátěr na stožárech vysokého a velmi vysokého napětí má být zhotoven v souladu s technickými normami. Striktně musí být dodržen technologický postup, který respektuje technické podmínky výrobce pro konkrétní použitou nátěrovou hmotu (maximální a minimální teploty, rosný bod apod.). Zvýšenou pozornost při aplikaci se předpokládá v místech, kde se obtížněji nanáší nátěrová hmota, jedná se  zejména o hrany konstrukcí, místa spojů, okolí příložek, šrouby a matice, otvory, stupačky, apod.

Při aplikaci ONS na stožárové konstrukce se zbytky původních nátěrů je potřebné sledovat kompatibilitu původního a nového nátěru. V takovém případě smí být použit pouze takový ONS, který má předem ověřenou kompatibilitu s původním ONS.

Důležitým faktorem při realizaci je i pochůznost ocelové konstrukce. Je to stav kdy nátěr, případně více vrstev nátěrového systému je zaschlý do takového stavu, aby při aplikaci dalších vrstev nebo při kontrole nedocházelo při lezení po konstrukci k jeho poškození. Nesmí docházet k dolepování nečistot, nebo aby se nátěr netrhal například na hranách. Dalším důležitý faktorem který je třeba sledovat je i tzv. rosný bod. Je to teplota při které vzdušná vlhkost kondenzuje na povrchu pevných látek. Před nátěrem tedy musí být konstrukce  nejen čistá, ale i pefektně suchá. Není-li v technologickém postupu výrobce stanoveno jinak, musí být teplota povrchu podkladového kovu nejméně + 3 °C nad rosným bodem.

Dále je třeba sledovat nejnižší a nejvyšší přípustné teploty natíraného povrchu a okolního vzduchu musí odpovídat údajům technických podmínek výrobce nátěrových hmot. Podle požadavků zhotovitele přichází v úvahu pouze provedení nátěru štětcem. Aplikace válečkem bývá zakázána.

Při výškových nátěrech stožárů vysokého napětí se výhradně používají profesionální nátěrové systémy, které nejen odpovídají požadovaným normám, a jsou zhotovené z jednosložkových nátěrových hmot, u kterých je zaručeno, že zasychají nebo jsou vytvrzovány při atmosférických podmínkách.

 

Typy konstrukčnich ocelí stožárů VN a VVN

 • Černá ocel
 • Ocel Atmofix
 • Ocel žárově pozinkovaná
 

Při aplikaci na černou ocel se ochranný nátěrový systém (ONS) skládá z těchto vrstev:

 • Základní nátěr (za základní nátěr lze považovat i nátěr penetrační)
 • Mezivrstva
 • Vrchní nátěr

Při aplikaci na ocel Atmofix se sanační nátěrový systém (SONS) skládá z těchto vrstev:

 • Základní nátěr
 • Tmel
 • Mezivrstva
 • Vrchní nátěr

Nejčastěji používáným nátěrovým systém pro černou ocel a Atmofix jsou nátěrové hmoty firmy Novatic. Požadovaná tlouštka nátěru v suchém stavu bývá 170 µm.

Při aplikaci na ocel žárově pozinkovanou se ochranný nátěrový systém (ONS) skládá z těchto vrstev:

 • Základní nátěr
 • Vrchní nátěr

Nejčastěji používáným nátěrovým systém pro ocel žárově pozinkovanou jsou nátěrové hmoty firmy Jotun. Požadovaná tlouštka nátěru v suchém stavu bývá 140 µm

 

Životnost  ochranného nátěrového systému

Životnost ONS závisí na mnoha faktorech. Mezi nejdůležitější patří kvalita použitého  ONS, stupeň korozní agresivity a využití co nejodolnější konstrukční oceli. Předpokládaná životnost 10 – 40 let vychází z dlouholeté zkušenosti společnosti Čeps, a.s, kdy korozní poškození se projevuje zejména na hranách a šroubech. Životnost systému na volných plochách ocelové konstrukce bývá zpravidla vyšší.