Průseky

profesionální výškové práce v České a Slovenské republice

Průseky provádíme v zimním období jedná se o údržbu ochranného pásma vedení.

Průseky provádíme nejčastěji v Olomouckém kraji a okolí. Odstraňujeme stromoví, okleští a jiné porosty, ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy. Součástí je i likvidace pořezaných dřevin a vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

Energetický zákon č. 458/2000 Sb definuje pojem ochranné pásmo vedení, což je prostor v bezprostřední blízkosti vedení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Tento zákon zakazuje v ochranném pásmu porosty vyšší než 3 metry.

Ochranné pásmo nadzemního vedení VVN a VN je souvislý prostor vymezený svislými rovinami na obou stranách vedení, které jsou v definované vzdálenosti měřené kolmo na vedení od krajního vodiče.

Tyto vzdálenosti od krajních vodičů jsou závislé na napěťové hladině nadzemního vedení a podle v současnosti platné legislativy jsou definovány takto. Hodnoty v závorce platí pro vedení uvedené do provozu před 31. 12. 1994.

 • vedení 110 kV – 12 m (15m)
 • vedení 220 kV – 15 m (20m)
 • vedení 400 kV – 20 m (25m)

 

Vhodná doba na provedení průseků

 • Mimo les se provádí kácení zejména v době vegetačního klidu.
 • V lese se může provádět kácení dřevin po celý rok.
 • Ořez větví které mohou zasahovat do ochranného pásma je možno kácet celoročně. Doporučuje se však první polovina vegetačního období.
 • Období vegetačního klidu není v žádném právním předpise pevně stanoveno. Dobu kácení stanovuje místní organizace na ochranu přírody. Případy kdy dřeviny přímo ohrožují bezpečný provoz přenosové soustavy mají stanoveny vyjímku a mohou být káceny dle potřeby.

 

Podmínky stanovené pro provádění průseků a bezpečnost práce

 • V případě že strom, nebo jiný porost zasahuje do vedení, nebo může vedení při kácení zasáhnout, musí být práce přerušeny. Na takovouto pracovní činnost musí být povolán výškový pracovník, který je specialistou na rizikové kácení a má platné odborné oprávnění.

 

Jestliže strom či jiný porost při kácení spadne na nadzemní vedení pod napětím, musí pověřený pracovník:

 • Okamžitě přerušit prováděný zásah.
 • Zabránit všem pracovníkům dotýkat se dřeviny, která je v kontaktu s elektrickým vedením.
 • Vyzvat k okamžitému opuštění pracoviště.
 • Při mimořádném stavu ihned informovat odpovědného pracovníka a volat poruchovou linku.
 • Stromoví začít odstraňovat až po zajištění linky a jejímu následnému vypnutí.

Průseky je zakázané provádět v případě, kdy  nelze zaručit podmínky pro bezpečnost prace. Jedná se především o nevyhovující atmosférické podmínky jako například bouře, silný vítr, déšť, mlha a podobně. Dále pak práce ve stísněných a nevyhovujících podmínkách. V pripade že je to třeba, je nutné zajistit stromy a dřeviny proti pádu do elektrického vedení lany a provazy. Dále je zakázáno provádět takové prace kdy by mohla být narušena stabilita stožárů a sloupů.

Realizace prací musí být provedeny v souladu s ochranou životního prostředí a krajiny zák. č. 114/92 Sb., v platném znění.

Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

 

 

průseky-práce-ve-výškách